Våra ”partner”

F Wikingssons oljetransport AB

F Wikingson oljetransport AB är vår första samarbetspartner som uppfattade faran i sin verksamhet och efter vår första kontakt kom vi fram till att göra vissa insatser. Insatser i form av utbildning/information av personalen, samt att vi fick igång många nya rutiner gällande hela detta paket med egenkontrollen.

Vi ringer på alla enskilda överträdelser som eventuellt uppkommer och samtalar med berörd person, för att anteckna detta i ”IDHA”. Dessa anteckningar kommer då med på den rapport som skapas, för att sedan signeras av berörda parter.

Vi startade vårt samarbete under våren 2017 och märkte direkt på snabba förändringar hos personalen. Vi har nu ett mycket positivt mätbart resultat och de nya rutinerna fungerar bra tillsammans med den löpande kontrollen av efterlevnaden av lagar och förordningar mm.

Tack Fredrik Wikingsson för ditt förtroende.


Hårds Transport AB

Nu är Hårds transport AB igång med sin egenkontroll. Här har skett utbildning/information av personalen och nu har det dagliga kontrollarbetat börjat. Vi hoppas på ett positivt mätbart resultat framöver.

Vi tackar även Hårds transport AB för deras förtroende.’


Tomas Buss Öland

Tomas Buss AB kom i kontakt med oss och önskade att ge sina chaufförer en praktisk utbildning för färdskrivarna. Utbildningen skedde på plats hos dem med övningsfärdskrivare som Din kör- och vilotidspartner tillhandahöll under utbildningstillfället. Denna utbildning är till gagn för både företaget och den enskilde chauffören, med nya bra kunskaper och intyg för utförd insats. Lycka till bakom ratten och kör säkert och tryggt. Vi som utbildare uppskattade alla konstruktiva diskussioner och tar dem med in i framtiden.

Tack Tomas Buss AB för ert förtroende