Frågor & Svar

Sök dina frågor på denna sida, sidan kommer att uppdateras efterhand som nya frågor inkommer.

100% sekretess gäller från vår sida och ingen kommer att hängas ut här.


Kontroll efter väg/polisen

Om du blir kontrollerad efter väg av polisen och de kontrollerar efterlevnaden av kör och vilotider samt handhavande av färdskrivaren så kan det snabbt bli dyrt. Du som chaufför har alltid 28+1 dagar med information på förarkortet och/eller analoga färdskrivarblad och de eventuella överträdelserna och handhavandefelen du har med dig blir du som chaufför bötfälld för med ett maxbelopp på 10 000 kr. Om det finns överträdelser och andra fel så rapporteras det in till transportstyrelsen och här är en av vägarna in i transportstyrelsens nät för att trigga igång en företagskontroll. Med utökade kunskaper så får du som chaufför och företaget ett mycket bra verktyg till att kunna göra rätt och undvika sanktionsavgifter/böter.

Färdskrivare

Vi har i Sverige två fabrikat av färdskrivare, Siemens VDO och Stoneridge. Dessa finns också i olika generationer och olika modeller fast det ser ut som antingen en Siemens VDO eller en Stoneridge (endast innanmätet som skiljer). Som användare är det viktigt att veta vilken färdskrivare som är installerad, för att kunna göra rätt. 

Varför måste jag ange startland S ”jag startar ju alltid i Sverige”?

När startlandet anges kan du jämföra det med att du fyller i alla uppgifter som (du som kört analog färdskrivare) du gjorde med pennan på diagrambladet, nu behöver du bara trycka på OK. Ni som inte har kört analog färdskrivare; När ni anger startlandet så registreras de aktuella uppgifterna från fordonet (kilometerställning, registreringsnummer mm.) samt de manuella inmatningar du gjort. Ganska enkelt att bara trycka OK, men skulle detta missas, så blir det en överträdelse som kan kosta dig som chaufför 1 000 kr i böter efter väg de närmaste 28+1 dagarna. Efter de 28 dagarna så finns överträdelsen kvar i minst ett år för arbetsgivaren och orsakar en sanktionsavgift på 1 000 kr. vid en företagskontroll. Detta är generellt en vanlig överträdelse och varför missar så många att mata in startlandet? Här finns många tusenlappar att spara för alla parter.

Det enkla svaret är att chauffören gör annat när förarkortet matas in i färdskrivaren, eller att chauffören kanske saknar kunskaper om hur man ska göra. Det är viktigt att vara fokuserad vid kortisättning, för man ska ju trycka på knapparna då och rådet är att inte ta bort handen från färdskrivaren när kortet sätts i. 

Ospecificerad tid?

Den tid under ett arbetspass som inte är specificerad med rast/vila eller annat arbete, blir ospecificerad tid och det är ett vanligt fel som är väldigt enkelt att undvika. Denna överträdelse är dyr och kostsam, 4 000 kr i böter eller i sanktionsavgift per tillfälle.

Genom att ta till vana att alltid göra en manuell inmatning vid kortisättning så kommer du att undvika denna överträdelse. I Sverige behöver vi inte redovisa tid mer än tre timmar, alltså tid på tre timmar eller mera får vara ospecificerad. Vid fordonsbyte (olika fordon) får det också lov att finnas 14 minuter ospecificerad tid utan att det blir en överträdelse.

Manuella inmatningar?

Här är det viktigt att veta vad man ska ange för att kunna göra rätt samt även ha kunskaper i hur färdskrivaren fungerar, kontakta oss här, så kan vi ordna en färdskrivarutbildning (knapptryckarkurs) där intyg till arbetsgivaren utfärdas på att utbildning gjorts.

Vad registreras på förarkortet?

Datum och tid för aktiviteter, regnr, vägmätarställning, händelse, störningar och kontroller.

Körning utan kort?

I dag är det inte bara att starta ett färdskrivarpliktigt fordon och köra, gör du det utan ett förarkort så genererar det ”körning utan kort” och det är en kostsam förflyttning som klassas som en mycket allvarlig överträdelse (MAÖ) av transportstyrelsen. Ska du förflytta, så använd ditt förarkort, då undviks denna många gånger onödiga körning utan förarkort. Körning utan kort kan också klassas som försvårande av en kontroll och i så fall får företaget en sanktionsavgift på 20 000 kr per fordon samt att inom snar framtid kommer transportstyrelsen tillbaks för att göra en ny kontroll. Taxan för färd utan kort är 4 000 kr per dygn. Det är alltid företaget som har bevisbördan för att påvisa att det eventuellt är en godkänd undantagen körning.

Verkstadsintyg vid besök på extern verkstad= undantagen körning och hur styrker man det

Vid ett externt verkstadsbesök gör så här:

 1. Person som lämnar fordonet på verkstaden tar ut sitt förarkort
 2. Sätt färdskrivaren i ”OUT”
 3. Skriv ut en 24- timmars fordonsremsa (låt gärna sitta kvar i skrivaren utan att riva av det) och detta är lämnande chaufförens ansvar
 4. Verkstaden skriver ett verkstadsintyg som innehåller rätt uppgifter, datum inlämnad, datum hämtad, mätarställning påbörjat verkstadsbesök och mätarställning avslutat verkstadsbesök samt uppgifter om själva verkstaden.
 5. Person som hämtar fordonet från verkstad kontrollerar så att verkstadsintyget finns och är korrekt ifyllt samt innan kortisättning skrivs en 24- timmars fordonsremsa ut. Nu finns en remsa före och en remsa efter verkstadsbesöket som fästs ihop med verkstadsintyget. Nu har ni ett komplett material för att styrka den körningen som gjorts utan kort på verkstaden. Lämna in intyget med remsorna till ansvarig på företaget, det skall inte ligga kvar i fordonet. Detta ansvar gäller den chaufförens/persons som hämtar fordonet från verkstaden.

Glömt förarkort hemma

Körförbud, åk hem och hämta- du får inte köra

Saknar förarkort eller glömt att förnya

Körförbud, beställ nytt ring 0771 81 81 81(transportstyrelsen)- du får inte köra förrän du erhållit ett nytt förarkort.

Reservrutiner- köra på remsa

Om ditt förarkort gått sönder eller förlorats får du lov att köra på remsa/reservrutiner, men det behöver också göras på rätt sätt. Gör så här:

 • Anmäl till din arbetsgivare omgående, samt till transportstyrelsen omgående för att även beställa ett nytt förarkort tfn: 0771 81 81 81.
 • Nu kan du börja att köra på reservrutiner och det kan du göra i max 15 dagar vilket innebär att dag 16 gäller körförbud om du ej erhållit ditt nya förarkort.
 • Nu skriver du ut en remsa 24 timmar fordon innan du börjar köra och en efter att du kört färdigt. Detta gör du i alla bilar du kör under ditt pass. Kör du över midnatt så måste du trycka ut 2 remsor efter körningen. En för dygnet före och en för aktuellt dygn.
 • Använd färdskrivaren som vanligt och kom ihåg att lägga in start- och slutland manuellt via menyn i färdskrivaren.
 • På baksidan av remsorna skriver du att du kör på reservrutiner samt noterar För- och efternamn och personnummer och avslutar med att signera remsorna. Dessa remsor behåller du i 28+1 dagar för att sedan lämna in dem till kontoret/arbetsgivaren. Var rädd om remsorna, då de är värdehandlingar för dig själv men framför allt för åkeriet (värda 4 000 kr per dygn)

När/om det råkar bli fel

Om det råkar bli fel eller det uppstår en överträdelse av något slag, så gäller det att så snart felet uppmärksammas att skriva ut en 24- timmars förare 1- utskrift, vänd på remsan och skriv en förklaring om vad som hänt och kanske hur det skulle ha varit. Remsan behålls i 28+1 dagar och lämnas sedan in till arbetsgivaren. Detta kan gälla om du gjort felaktiga manuella inmatningar, kört för länge etc.

24- timmarsperiod

Här görs lätt en tankevurpa. När du börjar ett nytt arbetspass efter en fullgod vila så börjar alltid en ny 24- timmarsperiod och under denna period skall hela din dygnsvila räknas in. Så om du måste ha en ordinarie dygnsvila (11 timmar) så kan du inte vara igång längre än max 13 timmar (13 timmar arbetsdag+11 timmars vila= 24 timmar), eller om du kan ha en reducerad dygnsvila på 9 timmar så kan du vara igång max 15 timmar (15+9=24). Tänk på att du aldrig kan få en godkänd vila om du är igång längre än att den erforderliga dygnsvilan inte ryms i 24- timmarsblocket.

Vecka enligt kör- och vilotidsbestämmelserna

00:00 måndag till 24:00 söndag

Tvåveckorsperiod

två på varandra följande veckor

Rast

Rast 45 minuter som får delas i 15+30 minuter (endast i denna ordningen). Efter en fullgod rast så börjar alltid en ny 4,5- timmars körperiod. Rast får tas i rullande fordon endast vid multibemanning (dock ej i Frankrike).

Dygnsvila

 • En normal dygnsvila är 11 timmar, eller minst 3 timmar + minst 9 timmar (sist) = 12 timmar (obs bara 2 delar och alltid den korta vilan först)
 • Reducerad dygnsvila minst 9 men inte 11 timmar. Ej krav på kompensation
 • Reducerad dygnsvila max 3 ggr mellan två veckovilor
 • Får utanför stationeringsorten, tas i stillastående fordon med sovbrits.
 • Ska tas ut inom 24 timmar från att arbetspassets påbörjats (hela vilan ska rymmas i 24- timmarsblocket).
 • Vid tåg/färja får man avbryta en normal dygnsvila 2 gånger i totalt 1 timme för andra aktiviteter (digital skrivare sätts i tåg/färja-läge efter var förflyttning)

Veckovila

 • Ska inledas senast efter 6 st 24-timmars-perioder räknat från slutet av föregående veckovila (får krympas).
 • Normal veckovila 45 timmar
 • Reducerad veckovila om minst 24 timmar får tas ut varannan gång (måste kompenseras)
 • Krav på kompensation vid reducerad veckovila före utgången av tredje veckan efter den vecka som ”reduceringen” skett. Ska vara sammanhängande och tas ut i sin helhet i samband med vila om minst 9 timmar.

Tillåtna avvikelser från kör- och vilotidsregler

 • Om det är förenligt med trafiksäkerheten och det behövs för att fordonet skall nå fram till en lämplig plats att stanna på, får föraren avvika från artiklarna 6 till 9 i den utsträckning som krävs för att tillgodose personers, fordonets och lastens säkerhet.
 • Föraren skall ange skälen för en sådan avvikelse för hand på ett färdskrivardiagramblad eller på en utskrift från färdskrivaren eller i sin tjänstgöringslista senast då han når fram till en lämplig plats att stanna på.
 • Avvikelse får inte bero på felaktig planering

Multibemanning

 • Minst två förare (behövs inte första timmen)
 • Dygnsvilan räknas med 9 timmar på en 30- timmarsperiod
 • Rast tillåtet när det rullar (2:a föraren registreras som ”tillgänglig”) detta är inte accepterat i Frankrike, om du kör där så tänk till.

Konsekvenser av trötthet

Att sätta sig bakom ratten efter för få timmars sömn kan vara lika farligt som att köra berusad.

De farligaste tillfällena när trötthet uppstår:

 • Körning 6 timmar utan vila
 • Vaken mera än 16 timmar
 • körning kl. 02-06 och kl. 14-16
 • Mer än 20% av alla trafikolyckor är trötthetsrelaterade
 • Över 50 döda per år
 • Minst dubbelt så många blir allvarligt skadade
 • Om man är vaken i 20-24 timmar kan jämföras med 0,8 promille alkohol

Källa: Anna Anund, docent vid Lindköpings universitet

Besiktning/2- årskontroll av färdskrivaren

Det är både arbetsgivaren och chaufförens ansvar att färdskrivaren kontrolleras när den ska. Det är ägarens ansvar att själv kontrollera så att kontrollen utförts korrekt. Kontrollera så att plomben bytts ut och det är rätt nummer på den, Skriv ut en teknisk utskrift från färdskrivaren och kontrollera att korrekta uppgifter står på remsan och kontrollera dessa uppgifter mot installationsskylten som normalt sitter på B- stolpen samt kontrollera att däckdimensionen på drivande axel stämmer överens med installationsskylt och utskriften.

Finner du ej svar på denna sida så kontakta oss (öppnas i ny flik)